[x]ปิดหน้าต่าง

บทความ (Article)

  [ ดูบทความทั้งหมด ]

ให้คะแนนบทความนี้

บทความหมายเลข 93 | คะแนน Rating: 3.0/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 22 votes)

Tag :


 แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

กศน.ตำบลบางโพธิ์เหนือ

แผนการสอน 9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  (รายวิชา ทักษะการเรียนรู้ ทร21001)

ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

แนวทางการจัดทำแผนการสอนสัปดาห์ละ 9 ชั่วโมง 18 สัปดาห์/ภาคเรียน

ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

แผนการสอนแบบบูรณาการ คู่มือครู 10 เล่ม ฉบับสมบูรณ์

ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

แผนการสอน  1-2553   ระดับ ประถมศึกษา

ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

แผนการสอน  1-2553   ระดับ  มัธยมศึกษาตอนต้น

ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

แผนการสอน  1-2553   ระดับ  มัธยมศึกษาตอนปลาย

ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

แผนการสอน  2-2553   ระดับ  ประถมศึกษา

ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

แผนการสอน  2-2553   ระดับ  มัธยมศึกษาตอนต้น

ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

แผนการสอน  2-2553   ระดับ  มัธยมศึกษาตอนปลาย

ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

แผนการสอน  1-2554   ระดับ  ประถมศึกษา

ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

แผนการสอน  1-2554   ระดับ  มัธยมศึกษาตอนต้น

ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

แผนการสอน  1-2554   ระดับ  มัธยมศึกษาตอนปลาย

ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

แผนการสอน  2-2554   ระดับ  ประถมศึกษา

ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

แผนการสอน  2-2554   ระดับ  มัธยมศึกษาตอนต้น

ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

แผนการสอน  2-2554   ระดับ  มัธยมศึกษาตอนปลาย

ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

แผนการสอน  1-2555   ระดับ  ประถมศึกษา

ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

แผนการสอน  1-2555   ระดับ  มัธยมศึกษาตอนต้น

ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

แผนการสอน  1-2555   ระดับ  มัธยมศึกษาตอนต้น (เศรษฐกิจพอเพียง)

ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

แผนการสอน  1-2555   ระดับ  มัธยมศึกษาตอนปลาย

ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

แผนการสอน  2-2555   ระดับ  ประถมศึกษา

ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

แผนการสอน  2-2555   ระดับ  มัธยมศึกษาตอนต้น

ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

แผนการสอน  2-2555   ระดับ  มัธยมศึกษาตอนปลาย

ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

แผนการสอน 1-2556  วิชาเทคนิคการใช้ห้องสมุด

ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

แผนการสอน 1-2556  วิชาพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง

ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

แผนการสอน 1-2556  วิชา Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน

ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

แผนการสอน  2-2556   ระดับ  ประถมศึกษา  (ตัวอย่าง)

ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ ดาวน์โหลด คลิกที่นี่
 

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
      ระดับ : ประถมศึกษา สาระ : ความรู้พื้นฐาน รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๑ (พต ๑๑๐๑)

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1

แผนปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน กศน.ตำบลบางโพธิ์เหนือ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น สาระ : ความรู้พื้นฐาน  รายวิชา : พต 2101 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

 แผนปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน กศน.ตำบลบางโพธิ์เหนือ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย สาระ : ความรู้พื้นฐาน  รายวิชา : พต 3101 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม

อังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาเลือก สาระความรู้พื้นฐาน รายวิชา รักษ์ท้องถิ่น (พว32018) ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย

รักษ์ท้องถิ่น

แผนปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน กศน.ตำบลบางโพธิ์เหนือ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระดับ : ประถมศึกษา สาระ : การพัฒนาสังคม  รายวิชา : สค1101 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง

ศาสนาและหน้าที่พลเมือง

แผนปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน กศน.ตำบลบางโพธิ์เหนือ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น สาระ : การพัฒนาสังคม  รายวิชา : สค2101 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง

ศาสนาและหน้าที่พลเมือง

แผนปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน กศน.ตำบลบางโพธิ์เหนือ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย สาระ : การพัฒนาสังคม  รายวิชา : สค3101 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง

ศาสนาและหน้าที่พลเมือง

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาเลือก สาระความรู้พื้นฐาน รายวิชาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต (พว32017) ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระดับ : ประถมศึกษา สาระ : การประกอบอาชีพ  รายวิชาการพัฒนาอาชีพให้พออยู่พอกิน (อช ๑๑๐๐๓)

การพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น สาระ : การประกอบอาชีพ  รายวิชาการพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง (อช ๒๑๐๐๓)

การพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย สาระ : การประกอบอาชีพ  รายวิชาการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง (อช ๓๑๐๐๓)

การพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง

แผนปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน รายวิชาเลือก กศน.ตำบลบางโพธิ์เหนือ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น สาระ : ความรู้พื้นฐาน รายวิชา : พว ๐๒๐๑๗ วิชา เทคโนโลยีชีวภาพ

เทคโนโลยีชีวภาพ

แผนปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน กศน.ตำบลบางโพธิ์เหนือ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระดับ : ประถมศึกษา สาระ : การพัฒนาสังคม  รายวิชา : สค1101 วิชา การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม

การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม

แผนปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน กศน.ตำบลบางโพธิ์เหนือ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น สาระ : การพัฒนาสังคม  รายวิชา : สค2101 วิชา การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม

การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม

แผนปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน กศน.ตำบลบางโพธิ์เหนือ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย สาระ : การพัฒนาสังคม  รายวิชา : สค3101 วิชา การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม

การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 

แผนปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน รายวิชาเลือก กศน.ตำบลบางโพธิ์เหนือ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระดับ : ประถมศึกษา/มัธยมศึกษาตอนต้น/มัธยมศึกษาตอนปลาย สาระ : ทักษะการประกอบอาชีพ  รายวิชา : อช02004 วิชา การปลูกผักคะน้า 

การปลูกผักคะน้า

   

 

 เข้าชม : 217496    [ ขึ้นบน ]


คลังแผนการสอน กศน. 15 อันดับล่าสุด

      รายละเอียดหลักสูตรรายวิชาเลือก 16 / ก.ย. / 2558
      แผนการสอนรายวิชาเลือก ระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 16 / ก.ย. / 2558
      แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 16 / ก.ย. / 2558
      การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 29 / ส.ค. / 2558
      ตัวอย่างบันทึกหลังการสอน แสดงรายละเอียดต่างๆ ที่ควรมีในแบบฟอร์ม 29 / ส.ค. / 2558
      รายละเอียดหลักสูตรรายวิชาเลือก 29 / ส.ค. / 2558
      การดำเนินงานการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เทียบระดับการศึกษาขั้นสูงสุด ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 29 / ส.ค. / 2558
      แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 29 / ส.ค. / 2558
      แผนการสอนรายวิชาเลือก ระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 29 / ส.ค. / 2558
      ตัวอย่าง ใบความรู้แบบออนไลน์ และแบบออฟไลน์ 29 / ส.ค. / 2558  เพิ่มความคิดเห็น
ชื่อ/อีเมลล์ :  สมาชิกไม่ต้องกรอก
ใส่รหัสยืนยัน
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ข้อความ :
ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ Webmasterเพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

กศน.กำแพงเพชร ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
รุ่นใหญ่ไต่ระดับ..!!! เข้าคอร์สก่อนจบ”กศน.กำแพงเพชร”จัดครบจบแบบเนียนๆ….
bein sport 1
ดีต่อใจ..!!! เรื่องดีเราทำได้ วัยโจ๋“กศน.ไทรงาม”เข้าคิวบริจาคเลือด..ช่วยเพื่อนมนุษย์ บอกเลยจัดเต็ม…
เลขาธิการ กศน. นำทีมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป ตามโครงการทำดีเพื่อพ่อ…
ข่าวดี..!!! กศน.กำแพงเพชร เปิดรับจ้างเหมา 3 ตำแหน่ง(มีรายละเอียด)

 

ครูเชนดอทคอม เว็บไซต์แห่งการแลกเปลี่ยนของครู กศน. ครูนอกระบบ ครูในระบบ  

ติดต่อลงข่าวสาร  โฆษณา โทร.081-1077987
## MAXSITE 1.10 plus ##   | ADMIN | by ครูเชนดอทคอม | Facebook | Youtube | Google plus+ | IOS | Android | สร้าง QR code